Áo tăng canh cá trọn đời vui,
Chớp mắt nay đà tứ thập rồi.
Giàu đã không mong, nghèo chẳng sợ,
Thiện làm còn ngại, ác sao đòi.
Kim đằng một cuộc buồng sư đọ,
Thạch đống ba ly quán vắng ngồi.
Tự hận bất tài còn tự chúc,
Thái bình vô sự nửa đời người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.