Vốn ca nương Thạch gia Kim Cốc
Cất giọng chiếu hoa lệ thấm khăn
Tuổi trẻ má hồng bao đệ tử
Đất Lương một thuở chuyện thương buồn.