Đàn sáo ngưng giọng ca cao vút
Vài người nghe cảm xúc thương đau
Khó mà so sánh thâm sâu
Tưởng đào Vương Mẫu vừa đâu hoa chào

tửu tận tình do tại