Lưu người chẳng ở
Say khởi thuyền sào nhổ
Ra sóng biếc dòng xuân thuỷ lộ
Qua hết chỗ oanh kêu đó
Bến đò dương liêu xanh xanh
Cành cành lá lá ly tình
Sau đấy cẩm thư đừng gửi
Hoạ lâu mưa gió thình lình


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.