Say biệt lầu tây nay quên hết.
Xuân mộng mây thu,
Thực dễ dàng tan kết.
Trăng nghiêng soi bóng người chưa mệt,
Bình phong hắt bóng non Ngô biếc.

Trên áo rượu hoen lời thơ dệt.
Điểm điểm hàng hàng,
Đều gợi niềm ly biệt.
Nến hồng cũng biết không còn kế,
Thay người đêm lạnh sầu rơi lệ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.