Sông Mịch La cỏ bờ thưa héo úa,
Phú Hoài Sa thiên tuế, hận còn dư.
Chiều tối xuống vượn kêu buồn thê thảm,
Biết nơi nào phúng điếu cụ Tam Lư.

tửu tận tình do tại