Công danh khó thoả ngàn thu nghiệp,
Sóng nước chưa chìm một mảnh trung.
Kết trọn khí hờn trời cũng hỏi,
Đi rồi người tỉnh nước hầu không.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.