觀田家

微雨眾卉新,
一雷驚蟄始。
田家幾日閒?
耕種從此始。
丁壯俱在野,
場圃亦就理。
歸來景常晏,
飲犢西澗水。
飢劬不自苦,
膏澤且為喜。
倉廩無宿儲,
徭役猶未已。
方慚不耕者,
祿食出閭里。

 

Quan điền gia

Vi vũ chúng huỷ tân,
Nhất lôi kinh trập thuỷ.
Điền gia kỷ nhật nhàn?
Canh chủng tòng thử thuỷ.
Đinh tráng câu tại dã,
Trường phố diệc tựu lý.
Qui lai cảnh thường yến,
Ẩm độc tây giản thuỷ.
Cơ cù bất tự khổ,
Cao trạch thả vi hỉ.
Thương lẫm vô túc trừ,
Dao dịch do vị dĩ.
Phương tàm bất canh giả,
Lộc thực xuất lư lý.

 

Dịch nghĩa

Mưa nhỏ làm mọi loài cỏ nảy mầm mới,
Một cơn sấm chớp bắt đầu hiện tượng kinh trập.
Nhà nông được bao nhiêu ngày nhàn rỗi rồi?
Nay bắt đầu cày đất và gieo hạt theo ngay hiện tượng bắt đầu này.
Người lớn khoẻ mạnh đều ra đồng,
Ruộng vườn đều được sửa sang.
Thường trở về nhà trễ khi nắng sắp tắt,
Bê, nghé uống nước nơi suối phía tây.
Không thấy khổ khi đói bụng hay mệt nhọc,
Chịu mưa ướt cho đất được thấm nhuần là điều vui mừng.
Trong vựa, đụn chẳng có thóc lúa gì cả,
Làm để trả thuế cho quan và tô cho chủ đất còn chưa đủ.
Thấy điều này mới thấy hổ thẹn cho kẻ không làm ruộng như ta,
Bổng lộc và cái ăn đều do làng xã cung ứng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Vừa mưa nhỏ cỏ mọc mầm ngay,
Sấm chớp bắt đầu kinh trập đây.
Ngày rỗi nhà nông đâu được mấy,
Đúng thời cày cấy giống liền tay.
Tráng trai khoẻ mạnh ra đồng cả,
Vườn ruộng chăm lo cứ miệt mài.
Thường trở về nhà khi nắng tắt,
Nghé bê uống nước suối bờ tây.
Nhọc nhằn đói khát nào đâu quản,
Mưa ướt, đất nhuần cảm thấy vui.
Trong vựa đụn không còn thóc lúa,
Thuế tô chẳng đủ, khó khăn hoài.
Thẹn mình không mó việc điền tang,
Bổng lộc, miếng cơm nợ xóm làng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa nhỏ làm mầm cây cỏ mập
Sấm chớp làm “kinh trập” bắt đầu
Nhà nông nhàn rỗi khá lâu
Nay theo hiện tượng bắt đầu làm ngay
Người lớn khoẻ chạy bay ra ruộng
Cày bừa gieo, vườn luống sửa sang
Trở về khi nắng sắp tàn
Nghé bê uống nước nơi làn suối tây
Không thấy đói khổ hay nhọc mệt
Đất thấm mưa là rất vui mừng
Trong nhà thóc lúa đều không
Làm cho thuế khoá, tô dâng chủ điền
Không cày cấy ta liền hổ thẹn
Đồ ăn và lộc đến do làng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời