Trác Châu cát quán tạm dừng chân,
Xem múa “Xuân phong tiểu Khiết Đan”.
Mưa khiến người Yên giàn nước mắt,
Bay bay thấm áo mũ vua ban.