29/09/2022 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tái
出塞

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 10/12/2012 09:01

 

Nguyên tác

琢州沙上飲盤桓,
看舞春風小契丹。
塞雨巧催燕淚落,
蒙蒙吹濕漢衣冠。

Phiên âm

Trác Châu[1] sa thượng ẩm bàn hoàn,
Khán vũ Xuân phong tiểu Khiết Đan[2].
Tái vũ xảo thôi Yên[3] lệ lạc,
Mông mông xuy thấp Hán y quan.

Dịch nghĩa

Dừng lại ăn uống trên cát ở Trác Châu,
Xem điệu múa “Xuân phong tiểu Khiết Đan”.
Mưa biên ải như giục nước mắt người Yên rơi xuống,
Mưa lất phất làm ướt cả áo mũ nhà Hán.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trác Châu cát quán tạm dừng chân,
Xem múa “Xuân phong tiểu Khiết Đan”.
Mưa khiến người Yên giàn nước mắt,
Bay bay thấm áo mũ vua ban.
[1] Nay thuộc huyện Trác tỉnh Hà Bắc. Trên cát chỉ bình nguyên phương Bắc.
[2] Một điệu múa của dân tộc Khiết Đan, nay là người Đông Hồ, đương thời là một chính quyền song lập với Bắc Tống, bờ cõi lúc lớn nhất đến Hà Bắc và phần bắc tỉnh Sơn Tây ngày nay.
[3] Chỉ người dân đất Yên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Xuất tái