Trăm mẫu sân thì nửa đóng rêu
Lối mòn trắng cổng suối cong vèo
Ưa sống thanh nhàn nhiều bạn đến

Nhà nhỏ xuân về vắng vắng teo
Dăm gốc hạnh đào hoa lốm đốm
Nở tàn vị tớ vị ai nào?

tửu tận tình do tại