Gió may hun hút rét tha hương,
Chợt thấy nhà tranh ở cạnh đường.
Nghỉ uống chén trà vừa cạn nửa,
Gặp luôn ông Vũ mặt vui mừng.
Sống trong thời loạn thân tuy khổ,
Xin hãy vì dân chớ quy hàng.
Một lúc chia tay đôi ngả bước,
Chúc nhau thượng lộ thảy bình an.

tửu tận tình do tại