Giữ sông Trịnh tổ đóng nơi này,
Bia đá còn ghi mấy kẻ hay.
Ai dừng chùa xưa nơi cửa động,
Sườn non xương trắng rã bên cây.
Can qua mấy độ trơ đồn luỹ,
Tranh đấu bao giờ mới nghỉ tay.
Chết chẳng yên mồ người thuở trước,
Dừng thuyền xin viếng nén hương đây.

tửu tận tình do tại