Sáu tổng đều thờ Nguyễn tướng quân,
Bởi vì đức lớn với phương dân.
Giàu sang dù có nhiều con cháu,
Tiền của vẫn đem giúp khốn bần.
Mua ruộng vỡ hoang cho kẻ túng,
Để ba trăm mẫu tỏ điều nhân.
Nếu ai trong chốn quyền môn thế,
Khắc đá nêu cùng với tướng quân.

tửu tận tình do tại