Muốn tiếng vinh quang để lại đời,
Đoán rằng sau chắc được yên vui.
Thuận tòng dám ngại khe non hiểm,
Bồ liễu không kê nắng gió vùi.
Chẳng nghĩ anh hùng thì hiếu sát,
Nỗi oan, sâu kiến nói cùng ai.
Biển trời sóng gió yên sao được,
Cung nguyệt mong gì bước tới nơi.

tửu tận tình do tại