Mùa hè đi tới Thát Sơn,
Mặt trời đang ngậm ba gian rêu chùm
Thấy già bày lễ trên đàn
Trẻ con vài đứa ngồi dồn dưới sân
Cắm thuyền lên hỏi nguồn cơn
Bà Tăng, Lê mạt ở trên đảo này
Cướp vào bắt giữa ban ngày
Quảng bà xuống biển dân nay phụng thờ
Lại nghe Thế Tổ qua bờ
Khi đi hay việc, lúc về ban phong
Thiêng liêng cố chủ biết không
Vẫy tay nhận đắm những phường tham lam

tửu tận tình do tại