Đất nước từ Hàm Nghi đến nay,
Còn đâu thành quách, ôi buồn thay!
Từ trừ tịch qua nưgời vắng mãi,
Từ trừ tịch ấy đau lòng này.
Sư đệ tình riêng đành đứt đoạn!
Quân thần nghĩa cả, tính sao đây?
Viếng đưa một chén nhờ hương gió,
Chẳng khóc thương người, thương khóc ai?

tửu tận tình do tại