Khách thương tâm đã từng nạn khổ,
Không thể nghe những tiếng thở than.
Bên kia vách truyền qua đứt nối,
Lọt vào tai oán hận rõ ràng.
Người thế tục hùa theo chuyện ác,
Đất Thần Châu binh giáp hiên ngang.
Khi nào đến ngày dân hoan hỉ,
Cỏ tốt xanh cửa ngục mọc tràn.

tửu tận tình do tại