Xem bài vịnh trong sân bụi trúc
Trúc xanh tươi dù lúc đông hàn
Thương cho lớp trẻ gian nan
Người như ông hẳn biết làm điều chi

tửu tận tình do tại