Cây tre là cây tre già,
Mai dựng cột nhà, nay tạm làm chông.
Dao ta vừa mới liếc xong,
Ta vót cho nhọn như lòng ta căm.
Yêu làng yêu xóm, chông nằm,
Chờ thằng giặc Mỹ, chông nhằm chông đâm...

Cây tre là cây tre già,
Mai ta làm nhà, nay tạm làm chông...


Đây là một bài ca dao miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]