Mây và chim bên song trôi dạt
Giữ vững vàng được đất Tây Xuyên
Tướng không tham đoạt ngựa Khương
Lầu cao nhìn suốt tây phương an bình

tửu tận tình do tại