Niệm Phật quả như nên súc miệng,
Tụng kinh môi ngậm cũng ưng cần.
Thuốc dùng trị bệnh, sao gây bệnh?
Lửa để điều thân, lại đốt thân!
Phàm niệm đầy tràn, chê Thánh niệm,
Phật tình chưa khởi, nói trừ nhân.
Lời xa hiện thực, khuyên ngưng lại,
Lo gấp đời nay thoát khổ thân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)