華清宮其二

障掩金雞蓄禍機,
翠華西拂蜀雲飛。
珠帘一閉朝元閣,
不見人歸見燕歸。

 

Hoa Thanh cung kỳ 2

Chướng yểm kim kê súc hoạ cơ,
Thuý hoa tây phất Thục vân phi.
Châu liêm nhất bế Triều Nguyên các,
Bất kiến nhân quy kiến yến quy.

 

Dịch nghĩa

Gà vàng che chắn tàng chứa tai hoạ,
Lộng biếc phất phía tây, mây Thục bay.
Rèm châu một khi đã khép gác Triều Nguyên,
Chẳng thấy người về, chỉ thấy én bay về.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Che chở, gà vàng tàng chứa hoạ,
Lộng hoa phất gió Thục mây đi.
Rèm châu che khuất Triều Nguyên các,
Chẳng thấy người về, chỉ én về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Che chở gà vàng chứa họa tai
Mây bay đất Thục lộng về tây.
Rèm châu đã khép Triều Nguyên gác
Chẳng thấy người về chỉ én bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Che chắn gà vàng thảm hoạ gây,
Lộng vua nương gió Thục về tây.
Rèm châu khép lại Triều Nguyên gác,
Người vắng chưa về chim én bay.!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gà vàng che chắn tàng tai hoạ
Mây Thục bay lọng quá tây phương
Rèm châu khép gác Triều Nguyên
Người về chẳng thấy, én riêng thấy về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời