nắng nhạt phai dần
mây đi trắng ngần
sân in bóng đổ
nghe mùa dời chân


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013