nắng nhạt phai dần
mây đi trắng ngần
sân in bóng đổ
nghe mùa dời chân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]