Ở ngoài sân
Có tiếng chân
Đi lịch bịch

Ai đang bước?
Bé lắng nghe
Trời lạnh ghê
Sương đã xuống
Thật vui sướng
Ngồi trong nhà
Cùng với bà
Cùng bố mẹ
Cười khe khẽ
Đợi bánh sôi

Có ông Trời
Đang thèm bánh
Ông sợ lạnh
Đứng co ro
Chân ông to
Đi lịch bịch
Bé nghe thấy
Mời ông vào
Ông thì cao
Cửa thì nhỏ
Nên đành bỏ
Quay về ... trời
Ông Trời ơi
Đừng buồn nhé!


Đã in trong tập Bài học của bé dành cho các bé 1,5 đến 2,5 tuổi, NXB Trẻ, 2010.