khung cửi thời gian
dệt màu đen trắng
hết ngày sang đêm
kết thành năm tháng


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013