khung cửi thời gian
dệt màu đen trắng
hết ngày sang đêm
kết thành năm tháng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]