Từ ngày mẹ xa tôi đi vào vĩnh cửu
Tôi không dám nhìn trăng một lần
Tôi sợ giọt lệ to lớn ấy
Tự
Trời cao
Rơi
Làm ướt cả cõi trần


Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc, trích trong tập thơ Hoài thân thi tuyển
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)