Ra chi chống kiếm phong hầu
Khuê phòng vợ trẻ vùi sâu chinh bào
Ngọc Môn ngựa chiến biết bao
Phách hồn nào dám trở vào ải quan

tửu tận tình do tại