Hắc Long Giang hôi tanh mây nước
Hợp binh Kim xuống đánh Đại Ninh
Trăng thu nhạt trên thành Ngũ Quốc
Tiếng ưng còn ai oán âm thanh

tửu tận tình do tại