Tân Phong chợt đến trấn dừng chân
Cùng bạn vài ly rượu hát buồn
Đã nhỏ mười năm bao lệ nhớ
Ngờ đâu gặp lại, lệ càng tuôn

tửu tận tình do tại