Tử Cấm xe tiên tới sớm mai
Cờ rồng xanh dựng vọng xuân đài
Không hay tuyết đọng trên cành khắp
Nên ngỡ hoa rừng đêm mới khai

tửu tận tình do tại