Ánh sáng tụ lạnh chỗ ngồi tuyết hết
Ngày lên cao còn nằm đấy Viên An
Điêu cừu rách áo hạc mòn mà vẫn
Mãi phong lưu khỏi cần ngắm dung nhan

tửu tận tình do tại