Bài dẫn

Người ta sinh ra, có hình thể, có tâm tưởng. Hai cái đó đều phải khổ mà đều nên có được sướng. Chân tay làm ăn phải khó nhọc, cho nên thức ăn ngon, đồ mặc đẹp, trò hát hay, để đền sự vui sướng: bụng dạ lo nghĩ cũng khốn khổ, mà nếu không lắm cách chơi thú, thời trong tâm tính chẳng thiệt thòi lắm ru?

Nhân nghĩ thế, tôi có nhặt ở trong mấy tập văn trong mấy năm, lấy một đôi ít câu thơ tình, câu thơ cảnh, câu vịnh sử, câu vịnh Kiều, các câu hát các lối, các nhàn đàm, hài đàm và các từ khúc mới, in trước ra thành một quyển nhỏ, gọi tóm lại là Khối tình con. Nhời nhẽ dẫu quê mùa, cũng tạm góp một phần chơi trong tình tính. Giai nhân tài tử, vẫn giống đa sầu; yêu nhau xin nhận lời nhau, khi thân chẳng lọ là cầu mới thân.

Nguồn: 傘沱韻文, Khối tình con, Tản…

 

I - Thơ, vịnh

II - Các câu hát

III - Từ khúc

IV - Nhàn đàm, hài đàm