Hỏi Thúc Sinh viên bé tội à?
Tuồng chi cả lẽ với giăng hoa!
Gác son ngồi bó giời thua vợ
Sân gạch quì đôi đĩ kiện cha
Tài tử giai nhân nhầm thế nhỉ!
Nhân gian, địa ngục khóc chi mà!
Lâm Chi, Vô Tích bao nhiêu sự?
Nòi giống thư hương thế cũng là!


Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945