Đề Khối tình con thứ nhất
(cuối sách)

Bài thơ trên chính là bài đề cuối bản Tản Đà văn tập (viết tay) tập 1 (1912-1915).
Bài thơ trong tập viết tay như sau:

"Ngồi rỗi ăn không nói láo chơi
Ai nghe nghe ngẫu một đôi lời
Văn chương lớp trước còn đâu nữa
Chữ nghĩa bi-giờ có thế thôi!"

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ