Cùng nong, cùng lá những mong chờ
Cái ruột con tầm bối rối tơ
Giả nợ cho dâu là sự thế
Thương tình đến bạn cũng buồn như
Bồn chồn chín khúc cơn mưa lạnh
Đòi đoạn năm canh bóng nguyệt mờ
Gớm nỗi không chồng đau đớn lạ!
Đố ai đêm vắng dễ mần ngơ!


Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945