Thơ Tản Đà bao giờ cũng "vênh vênh" và "sâu sâu" thế này.

Khi một người có tiền gặp một người có kinh nghiệm, người có kinh nghiệm tích lũy được tiền và người có tiền tích lũy được kinh nghiệm.