Vì ai cho tớ cứ lênh đênh!
Nặng lắm! ai ôi! một gánh tình!
Non Tượng giời cho bao tuổi lẻ?
Sông Đà ai vặn một dòng quanh?
Lơ thơ hàng phố mươi nhà đỏ
Phấp phới cô nàng chiếc váy xanh
Mỗi tháng chợ đêm ba buổi họp
Ngọn đèn nha phiến đốt linh tinh


Nhâm Tý 1912

Trong Tản Đà văn tập (viết tay, 1913) thì nội dung bài này như sau:
Vì đâu đưa đến xứ Hoà Bình?
Đó cũng giang sơn đất nước mình
Non Tượng giời cho bao tuổi lẻ
Sông Đà ai vặn một dòng quanh?
Lơ thơ hàng phố mươi nhà đỏ
Phấp phới cô nàng chiếc váy xanh
Phong cảnh đã yêu mà đón rước
Nôm na để lại mấy câu tình
Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945