Mưa gió xô xuân Hàn thực tới,
Đồng xa một mảng như tranh.
Đò chưa tới bến liễu buông mành.
Hoa bay bầy bướm loạn,
Dâu mướt lũ tằm sinh.

Lục Dã tiên sinh đang rảnh rỗi,
Rượu thơ ấy việc công danh.
Chưa hay mai sẽ mưa hay tạnh.
Đêm nay riêng chuốc chén,
Kẻ tỉnh thảy thua mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.