Nà nuột màu xanh chân cỏ
Liễu in sắc mạ tươi rờn
Chốn xưa về dạo, người hoang mang
Bến xuân chèo khoả nước
Người tựa nhịp lan can

Có lúc nhập hồn mộng cũ
Sầu nay lại tiếp nhiễu nhương
Áo hồng mùi rượu thuở xưa vương
Chớ bảo trăng vô dụng
Soi lại niềm nhớ thương


Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.