Nắng xế xuyên mây
Nửa lầu hồng lên song cửa
Núi chiều trùng điệp
Nhạn buồn tung cánh vỗ

Mười dặm đồng hoang
Mênh mông rừng đổ
Ta đứng ngẩn
Bạn cũ nay đâu
Xuân cũng đang tàn úa

tửu tận tình do tại