Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 19/12/2008 08:17 bởi Vanachi
Cát Thắng Trọng 葛勝仲 (1072-1144), tự Lỗ Khanh 魯卿, người Đan Dương (nay thuộc Giang Tô), từ nhân đời Tống, đỗ tiến sĩ năm Thiệu Thánh thứ 4 (1097). Năm Nguyên Phù thứ 3 (1100), trúng Hoằng từ khoa, sau làm Quốc tử tư nghiệp, quan đến Văn Hoa các đãi chế. Khi chết có thuỵ là Văn Khang 文康. Ông cùng Diệp Mộng Đắc 葉夢得 là bạn thân, phong cách từ cũng gần gũi. Tác phẩm có "Đan Dương từ" 丹陽詞.