Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/09/2014 21:21 bởi tôn tiền tử
Tào Tổ 曹組 không rõ năm sinh và mất, tự Nguyên Sùng 元寵, người Đĩnh Xương (nay thuộc Hà Nam) đời Bắc Tống, từng đi thi 6 lần không đỗ, sau năm 1121 thì đỗ tiến sĩ, làm Các môn huyên tán xá nhân, Cấp sự điện trung. Tác phẩm của ông còn 36 bài từ.