Chia tay nhau vì thiên nhai binh động
Xuống Kiền Châu anh đi quá về tây
Nhìn trong núi dưới những tàng lá đỏ
Giá cô kêu mùa thu nóng Ngũ Khê

tửu tận tình do tại