Trên bờ sông cùng người tiễn biệt
Các núi đang tiết khí buổi chiều
Quạt tròn nhân có đem theo
Tạ An vẽ cảnh non cao Kính Đình

tửu tận tình do tại