Bãi Anh Vũ, Đại Biệt non phơi,
Tuyệt đẹp giang sơn đã đến chơi,
Than Miện lầu Hoàng Hạc hiểm trở,
Tương Hồ chốn Võ Xương ngời ngời.
Giang hà muôn dặm Tấn, Tần, Sở.
Vũ trụ chia ba Tôn, Nguỵ, Lưu.
“Bát trận đồ” xuất quân khắc dấu,
Khổng Minh xin vái Nam Dương thờ.