29/09/2022 09:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 2
和大明使余貴其二

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 09:36

 

Nguyên tác

鸚鵡洲前大別頭,
山河奇絕記曾遊。
湘湖都會武昌郡,
灘沔折衝黃鶴樓。
萬里江河秦晉楚,
三分宇宙魏孫劉。
出師八陣圖餘跡,
敬拜南陽諸葛侯。

Phiên âm

Anh Vũ châu tiền Đại Biệt đầu,
Sơn hà kỳ tuyệt ký tằng du.
Tương Hồ đô hội Vũ Xương quận,
Than Miện chiết xung Hoàng Hạc lâu.
Vạn lý giang hà Tần, Tấn, Sở,
Tam phân vũ trụ Nguỵ, Tôn, Lưu.
Xuất sư Bát trận đồ dư tích,
Kính bái Nam Dương Gia Cát Hầu.

Dịch nghĩa

Trước bãi Anh Vũ, đầu núi Đại Biệt,
Nơi non sông tuyệt đẹp, nhớ đã đến dạo chơi.
Nơi đô hội miền Tương Hồ là quận Võ Xương,
Chỗ hiểm yếu nơi Than Miện có lầu Hoàng Hạc.
Muôn dặm giang hà các nước Tần, Tấn, Sở.
Vũ trụ chia làm ba ở thời Nguỵ, Tôn, Lưu.
Còn dấu vết của “Bát trận đồ” xuất quân,
Kính vái Gia Cát Vũ Hầu ở quận Nam Dương.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bãi Anh Vũ, Đại Biệt non phơi,
Tuyệt đẹp giang sơn đã đến chơi,
Than Miện lầu Hoàng Hạc hiểm trở,
Tương Hồ chốn Võ Xương ngời ngời.
Giang hà muôn dặm Tấn, Tần, Sở.
Vũ trụ chia ba Tôn, Nguỵ, Lưu.
“Bát trận đồ” xuất quân khắc dấu,
Khổng Minh xin vái Nam Dương thờ.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 2