Đình thượng Chấn Tân mặt võ vàng,
Phất phơ tay áo gậy càng khẳng khiu.
Núi quanh vòng ngọc bóng chiều,
Ba sông sóng tuyết rồng nổi mang.
Vạn dặm ruổi rong đầu trắng bạch,
Hứng quê vẫn đậm nhiều năm quan.
Thơ ông mừng đọc nhiệm mầu,
Đầy lòng hoà khí xem lâu vui mừng.