Người bề tôi đày nơi đất trích,
Còn bên hồ dấu tích nghìn năm.
Gặp Hứa Bá thành tri âm,
Chức Trung Lang hại đến thân, ai ngờ!
Cũng chẳng tại văn thơ nên thế,
Tại những ai ghen kẻ công thành.
Nơi nào Tư Mã lưu danh,
Còn vằng vặc tựa trang thanh bên hồ.