Tam tài nghĩa lý đều thông suốt,
Muôn thuở đạo thường được cậy nhờ.
Khoán hổ, bùa rồng thu đất nước,
Bút loan, giấy phượng chép xuân thu.

tửu tận tình do tại